پروتز دست به سه صورت مکانیکی، الکتریکی و زییایی ساخته می شود. پروتز مکانیکی با حرکت شانه و بدن کار…