نام محصول: Knee immobilizer کاربرد ها: آسیب لیگمان یا مینیسک زانو پس از جراحی زانو مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی…
نام محصول: patella strap کاربرد ها: سبب اعمال فشار مداوم در کندرومالاسی و آسیب مفصل پتلوفمورال مناسب برای
نام محصول: Palumbo knee support کاربرد ها: در رفتگی پتلا به سمت خارج، شلی لیگامانها،التهاب پتلا مناسب برای: ورزشکاران و …
نام محصول: Hallux valgus splint کاربرد ها: در دفرمتی هالوکس والگوس مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این…
نام محصول: H.K.A.F.O کاربرد ها: بیماری پرتس برای جلوگیری از فلکشن و ادداکشن کانتر کچر در هیپ مناسب برای: ورزشکاران…
نام محصول: Semirigid Ankle Support کاربرد ها: برای ثبات مچ در اسسیب های لیگامانی و درد مفاصل مچ مناسب برای: …